200t kran tereziniň kalibrleme enjamy

Zhejiang Blue Arrow Weigh Technology Co., Ltd. kärhananyň çalt ösüş zerurlyklaryny, şeýle hem sargyt önümçiligine barha artýan islegi kanagatlandyrmak üçin täze ýokary takyklyk we uly göwrümli kalibrleme enjamlarynyň iki toplumyny hödürledi. kalibrleme we 200 tonna çenli synag islegini kanagatlandyryp biler we ýokary takyklyk, ýokary berklik we ýokary göteriji taraplary kalibrlemekde we synagda täze derejä ýetmäge kömek eder.
18-nji dekabrda täze kalibrleme ussahanasynda iki sany täze enjam ýerleşdi, häzirki wagtda enjamlary oturtmak we işe girizmek, ýakyn wagtda ulanylmaga berler.Bu başlangyç, kalibrleme synag ýük göterijiligini ep-esli ýokarlandyrar, synag derejesini ýokarlandyrar we müşderiler üçin has netijeli synag zerurlyklaryny döreder.
Mawy ok agramy öz ösüşine ünsi jemledi, üznüksiz innowasiýa ýolunda, ulanmaga berlen täze enjamlara sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we kalibrleme we has uly hereket synaglaryna garaşýarys.Gök ok agramynyň esasy gymmatlyklary “ajaýyp we ajaýyp elektron kran şkalasyny ýerine ýetiriň, dünýä üçin takyk ölçeg üpjün ediň” bizi öňe sürsin!

masştab kalibrleme enjamy kran masştably maşyn

kran masştabynda kalibrleme enjamy


Iş wagty: 19-2023-nji dekabry