Biz hakda

KompaniýaProfil

Öň Zhejiang standart ölçeg administrasiýasynyň tejribe zawody hökmünde tanalýan Zhejiang Mawy ok agramy tehnologiýa kärhanasy LTD resmi taýdan 1998-nji ýylda döredildi. 2021-nji ýylyň dekabrynda umuman Zhejiang Maşyn we Elektrik Toparyna geçirildi we häzirki wagtda “Zhejiang Machinery and Electrical Group Co., Ltd.” -iň doly golçur kärhanasy.

Döredildi

+

Gözleg önümleri

+

Haryt görnüşi

+

Satyş ýurdy

GeçmişÖsüşler

40 ýyldan gowrak wagt bäri döredilen Mawy ok, bu döwürde tehniki ösüşi dowam etdirýär.Elektron kran masştabyny we ýük öýjügini öndürmekde 20 ýyldan gowrak ösüş we gözleg, kran masştabynyň kuwwaty 30-dan gowrak modelde 30-dan gowrak modelde müşderiniň ähli isleglerine laýyk gelýär.

Kompaniýanyň tehniki topary, Zhejiang Metrologiýa Institutyndan, köp ýyllyk sensor gözleg we dizaýn tejribesine eýe, ýokary derejeli şahsylaşdyrylan özleşdirme meýdanyna girip, ýokary gözleg we ösüş derejesi esasy artykmaçlyk hökmünde müşderilere çözgütler hödürleýär.

Öň Zhejiang standart ölçeg administrasiýasynyň tejribe zawody hökmünde tanalýan Zhejiang Mawy ok agramy tehnologiýa kärhanasy LTD resmi taýdan 1998-nji ýylda döredildi. 2021-nji ýylyň dekabrynda umuman Zhejiang Maşyn we Elektrik Toparyna geçirildi we häzirki wagtda “Zhejiang Machinery and Electrical Group Co., Ltd.” -iň doly golçur kärhanasy.

OLYMPUS DIGITAL KAMERA
asf
1687844813713

BiziňkiÜstünlikleri

Standartlary taýýarlamak

Standartlary taýýarlamak

Mawy ok, 2016-njy ýylda "Elektron kran terezisi üçin umumy tehniki spesifikasiýa", 2016-njy ýylda "Güýç datçiklerini barlamak" milli standarty, "Zhejiang Made" topar standarty "ýaly milli we topar standartlaryny taýýarlamaga gatnaşdy. 2017okary takyklyk kran şkalasy "2017-nji ýylda

Hil şahadatnamasy

Standartlary taýýarlamak

Mawy ok, hil, daşky gurşaw, hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi, şeýle hem GS, CE, FCC, LVD, RED, ROHS we ş.m. şahadatnamalaryny we milli ýokary tehnologiýaly kärhana "Zhejiang Made" boldy we baýdak we ugur boldy pudagy.

Baýraklar

hakda

Özbaşdak işlenip düzülen "goşa ýük öýjügi (agyr ýük) kran şkalasy" Hytaý ýeňil senagat federasiýasynyň Ylym we tehnologiýa baýragyna eýe boldy.

Iň gowy görülýän önüm

Iň gowy görülýän önüm

Esasy tagta we ýük öýjügi kran terezisi üçin ýörite döredildi.Cellük öýjügi, hatda bäsdeş kran göwrümli öndürijilerdenem ileri tutulýan önüm boldy.

takmynan 11

BiziňkiHyzmat

Mawy okuň önümleri ýurduň hemme ýerinde satylýar we alty yklymyň 40-dan gowrak ýurduna eksport edilýär.Her ýere gitmek garaýşy bilen, Gök ok dünýäniň köp ýurtlaryna ýaýraýar.Önümler ammarda, elektrik energiýasynda, metallurgiýada, magdançylykda, portlarda we terminallarda, kömür, milli goranmak, howa giňişligi, awtoulag önümçiligi, gaýtadan işleýän maddalar we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

Mawy ok önümleri, hemmesine peýdaly bolan müşderilerimiziň ileri tutýan saýlawydyr.

Müşderiler bilen yzygiderli aragatnaşygymyzdan müşderiniň zerurlyklaryna, öz wagtynda senagat maglumatlaryna we hünär hyzmatymyza we müşderileriň ykrar etmegine we ynamlaryna ýetmek üçin çyn ýürekden düşünýäris.

BiziňkiWezipe

Geljekde kompaniýa elektroniki kran şkalasyny we çuňňur ekiş datçik meýdanlaryny ulanyp, ýöriteleşer we öňe gider.Zhejiang Maşynlary we Elektrik Toparynyň fonuna bil baglamak, Mawy Oky ölçemek çözgütleri we hyzmatlary bilen üpjün ediji bolup, Hytaýyň agram tehnologiýasynyň ösmegine Mawy Ok güýjüni goşup, dünýä üpjün edijisine öwrüler.