Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Nädip baha berýärsiňiz?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutanyňyzdan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy barlamagy maslahat berýäris

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary zerur.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.

Önüm kepilligi barmy?

Biziň materiallarymyz we ussatlygymyz kepillendirilýär.Issueshli meseleleri çözmek we müşderilerimizi kanagatlandyrmak biziň borjumyzdyr.

Ygtybarly eltip bermekde kepillik barmy?

Hawa, harytlarymyzy elmydama ýokary hilli materiallara gaplaýarys.Şeýle hem howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen howp gaplamalaryny ulanýarys we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri belleýäris.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň täsirli, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly uly sargytlar üçin iň oňat çözgütdir.Takyk ýük nyrhlary diňe mukdary, agramy we transport ýoly barada jikme-jiklikler alanymyzda berilip bilner.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.